Krav om politiattest i Ringsaker Idrettsforening

Klubben krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. 

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må klubben foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres.

Hva er politiattest/barneomsorgsattest?  I en slik attest vil det fremgå om den som er omfattet av attesten er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser. 

For mer informasjon om hvilke lovbrudd som omfattes, se politiregisterloven § 39. Ingen andre lovbrudd enn disse vil fremkomme på attesten.

I Ringsaker Idrettsforening blir ordningen håndtert på følgende måte: 

  
  • Politiattestansvarlig skal  fylle ut skjema med Bekreftelse på formål om politiattest og sende dette til de personene som skal framvise attest sammen med lenken til denne nettsiden som beskriver formålet bak ordningen og søknadsprosessen.
  • Den som skal framvise politiattest skal sende søknaden til politiet og det gjøres her på politiets nettsider.
  • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø
  • Når søker har mottatt politiattest skal denne vises til Jeanett Antonette Sparingen.

 

Innhenting av politiattest er gratis.


Kontaktinformasjon:

Styreoppnevnt politiattestansvarlig: Jeanett Antonette Sparingen

Epostadresse: jeanett_sparingen@hotmail.com

telefon:412 17 478

 Ansvarlige for ordningen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger som blir gitt.

Informasjon om politiattestordningen finner du ved å trykke på linken under:

Les mer om ordningen her


Med vennlig hilsen


Styret i Ringsaker Idrettsforening