NIFs regnskap- og revisjonsbestemmelser.

Kapittel 1 Virkeområde

§ 1-1. Virkeområde
(1) Særkretser, idrettsråd, idrettslag og bedriftsidrettslag som har en årlig omsetning på mindre enn fem millioner kroner (små organisasjonsledd) er regnskaps- og revisjonspliktige etter disse bestemmelsene. Med årlig omsetning menes organisasjonsleddets brutto samlede inntekter.
(2) Små organisasjonsledd skal likevel følge regnskapsloven dersom organisasjonsleddet i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk, eller selv har besluttet å følge regnskapsloven.
(3) Små organisasjonsledd som følger regnskapsloven plikter å følge revisorloven og å engasjere registrert eller statsautorisert revisor, samt velge kontrollkomité, jf. NIFs lov § 2-12.
(4) Disse bestemmelsene begrenser ikke organisasjonsleddenes plikt til å følge alminnelig lovgivning.

Kapittel 2 Bokføring, regnskap og budsjett

§ 2-1. Regnskapsår og budsjett
(1) Regnskapsåret skal følge kalenderåret.*1
(2) Organisasjonsleddet skal utarbeide budsjett for hvert regnskapsår. Budsjettet skal være realistisk og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

§ 2-2. Styrets ansvar
Styret skal sørge for at organisasjonsleddets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet/tinget eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at organisasjonsleddet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

§ 2-3. Regnskapsprinsipper
(1) Regnskapet skal utarbeides i tråd med følgende:
a. Inntekter skal resultatføres når de er opptjent.
b. Kostnader skal resultatføres når de er påløpt.
(2) Regnskapet skal være spesifisert i henhold til Norsk Standard kontoplan.
(3) Regnskapet skal være ajourført innen fristene for pliktig regnskapsrapportering. Opplysninger skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og organisasjonsleddets art og omfang tilsier.
(4) Alle transaksjoner i regnskapet skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
(5) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

§ 2-4. Disposisjonsrett
Bankkonto skal tegnes i organisasjonsleddets navn og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagsforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

§ 2-5. Regnskapsprogram
Organisasjonsledd med flere enn 600 bilag i løpet av regnskapsåret skal benytte elektronisk regnskapsprogram. Øvrige organisasjonsledd kan benytte låsbare regneark som regnskapsprogram.

§ 2-6. Årsregnskap med noter
(1) Årsregnskapet skal bestå av resultatregnskap, balanse og noter. Resultatregnskapet skal inneholde sammenligningstall fra fjoråret, og bør inneholde sammenligningstall fra budsjett.
(2) Årsregnskapet skal omfatte hele virksomheten til organisasjonsleddet og skal på en oversiktlig måte gi et rettvisende bilde av organisasjonsleddets aktivitet (aktivitetsregnskap). Dersom organisasjonsleddet er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i årsregnskapet.
(3) Årsregnskapet og årsberetning skal avgis innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret, og skal behandles og vedtas på årsmøte/ting.*2 Årsmøtet/tinget avgjør hvordan overskudd skal anvendes eller hvordan underskudd skal dekkes.
(4) Årsregnskapet og årsberetningen skal underskrives av samtlige styremedlemmer. For organisasjonsledd som har daglig leder, skal også daglig leder underskrive.

(5) Noter til årsregnskapet skal minimum omtale følgende:
a. Generelle opplysninger
Det skal gis opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig.
b. Spesifikasjon av inntekter
Hvis inntektene ikke er spesifisert i resultatregnskapet, skal inntektene spesifiseres i egen note med minimum følgende oppdeling: tilskudd, sponsorinntekter, kontingenter og andre inntekter.
c. Spesifikasjon av kostnader
Hvis kostnader ikke er spesifisert i resultatregnskapet, skal kostnadene spesifiseres i egen note. Det skal opplyses om totale lønnskostnader dersom dette ikke fremkommer i resultatregnskapet.
d. Ytelser til daglig leder og styret
e. Antall medlemmer ved årsslutt
f. Eventuelle anlegg
Anleggets historiske anskaffelseskost, totale avskrivninger, årets avskrivninger og forsikringsbeløp.

Kapittel 3 Revisjon

§ 3-1. Revisors oppgave
(1) Revisjonen skal utføres av to revisorer valgt på årsmøte/ting. Valgte revisorer skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med ovennevnte bestemmelser, og om styret har oppfylt sine forpliktelser etter § 2-2.
(2) Revisjon av regnskapet skal foretas minimum én gang i året i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet.
(3) Valgte revisorer skal hvert år uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avgitt av organisasjonsleddets styre, dog senest seks måneder etter regnskapsårets slutt,1 legge frem sin revisjonsuttalelse. Revisjonsuttalelse skal avgis også der årsregnskapet er ufullstendig. Revisjonsuttalelsen skal dateres og underskrives av valgte revisorer. Revisjonsuttalelsen skal være avgitt i tråd med NIFs standard revisjonsuttalelse for organisasjonsledd som følger NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
(4) Valgte revisorer skal fortløpende vurdere om det er forhold som kan påvirke egen habilitet og valgbarhet, jf. NIFs lov §§ 2-5, 2-6, 2-7 og 2-8.
(5) Organisasjonsleddets ansatte og tillitsvalgte skal gi de valgte revisorer adgang til å foreta de undersøkelser de valgte revisorene finner nødvendig, og skal sørge for at de valgte revisorene får de opplysninger, og den bistand, som kreves for utførelsen av oppdraget.

§ 3-2. Gjennomføring av revisjon
(1) Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjon i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i, og presentasjonen av, årsregnskapet.
(2) Valgte revisorer skal innhente tilstrekkelig sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder feil vedrørende utgående balanse, og transaksjoner og hendelser i den perioden som revideres.

*1 Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår, jf. NIFs lov § 2-11 (1).

*2 Idrettsstyret har vedtatt at idrettslag skal avholde årsmøte innen utgangen av mars, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.